Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego w Lipianach oraz do Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2012/2013

Przejdź do załączników

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.lipiany.pl

Lipiany: Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego w Lipianach oraz do Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 274002 - 2012; data zamieszczenia: 27.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany , Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie, tel. 091-5641-049.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.lipiany.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dowóz i odwóz dzieci wraz z opieką do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego w Lipianach oraz do Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2012/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia jest usługa transportowa polegająca na dowożeniu i odwożeniu uczniów. Część 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi z zakresu dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką zapewnioną przez wykonawcę do Zespołu Szkół i Przedszkola Miejskiego w Lipianach w roku szkolnym 2012/2013 TRASA Nr 1 Lipiany- Skrzynka- Batowo- Nowice- Wołczyn- Połczyno- Krasne- Lipiany przewidywana ilość kilometrów w skali roku szkolnego - ok. 50 000 km, TRASA Nr 2 Lipiany-Dębiec- Mironów- Derczewko- Osetna - Jedlice - Brzostowo -Żarnowo - Lipiany, przewidywana ilość kilometrów w skali roku szkolnego - ok. 33 000 km TRASA Nr 3 Lipiany - Józefin - Lipiany, przewidywana ilość kilometrów w skali roku szkolnego - ok. 6 800 km , Część 2 Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi z zakresu dowozu i odwozu dzieci wraz z opieką zapewniona przez wykonawcę do Ośrodka Edukacyjno - Rehabilitacyjno - Wychowawczego w Nowielinie w roku szkolnym 2012/2013 TRASA Nr 4 Lipiany - Jedlice - Dębiec - Mironów - Nowielin, przewidywana ilość kilometrów w skali roku szkolnego - ok. 12 500 km . 2) Przewoźnik musi zapewnić dla każdego pojazdu przynajmniej 1 opiekuna. Funkcji tej nie może pełnić kierowca. Dowożenie uczniów musi być realizowane w ramach kursów (regularnych specjalnych) czyli przeznaczonych tylko i wyłącznie do realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dołożenia dodatkowych tras niż w/w, dotyczących wyjazdów dzieci w ramach zajęć szkolnych i w dni wolne od zajęć, po cenach przetargowych. Wartość dodatkowej usługi szacowana jest na ok. 10 000 km w skali roku szkolnego, dotyczy tylko części I przedmiotu zamówienia. Dodatkowe wyjazdy rozliczane będą na podstawie odrębnych faktur wystawianych na Zamawiającego. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy, tj. zapoznał się ze stanem technicznym dróg, długością tras dowozu, czasem przejazdu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający przewiduje, że ewentualne zamówienia uzupełniające nie przekroczą więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 3. Zamówienie uzupełniające może być spowodowane m.in. wykonaniem kursów dodatkowych związanych np. z koniecznością dowożenia większej liczby osób, czy zmianą organizacji zajęć szkolnych oraz uruchomieniu tras/kursów nie wskazanych wcześniej w zamówieniu, wyjazdy uczniów na zawody/konkursy.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.17.20.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Wadium wnosi się w określonej formie zgodnie z art. 45, ust.6 ustawy Pzp przed upływem terminu składania ofert w wysokości : Część 1 - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) Część 2 - 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych) Wadium na poszczególne części zamówienia, wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądzu dokument należy złożyć w kasie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Pl. Wolności 1, przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1.pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS Wolin o/Lipiany nr 20939310102600082420000160 z dopiskiem wadium w przetargu nieograniczonym - dowóz dzieci 2. poręczeniach bankowych, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony jezeli wykonawca posiada uprawnienia na wykonanie krajowego transpotu drogowego osób; Ocena spełnienia warunku na podstawie koncesji dołączonej do oferty.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa cykle regulanych dowozów dzieci do szkół (Za cykl uznaje się rok szkolny lub kalendarzowy)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca będzie posiadał pojazdy do przewozu dzieci o liczbie miejsc siedzących zgodnie z wymaganiami zamawiającego wg zał. nr 3
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia OC i NW pojazdów, 2. dowód wpłaty wadium

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia przewozu oraz trasy dowozu dzieci.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, pok. nr 10. Opłata za powielanie SIWZ zgodnie z cennikiem ustalonym w Zarzadzeniu Burmistrza Lipian..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:06.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, pok. nr 18 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie.doc (DOC, 55.50Kb) 2012-07-27 13:27:26 707

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.pdf (PDF, 7.58Mb) 2012-07-27 13:37:21 380
Załączniki do SIWZ w formacie doc..doc (DOC, 104.50Kb) 2012-07-27 13:41:21 368

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 736.78Kb) 2012-08-24 13:52:51 845

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie.pdf (PDF, 985.44Kb) 2012-09-07 15:43:49 731

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

------- BIP

Data wytworzenia:
27 lip 2012

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
27 lip 2012, godz. 13:27

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
27 lip 2012, godz. 13:27