Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipianach"

Przejdź do załączników

Lipiany: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipianach.
Numer ogłoszenia: 125243 - 2010; data zamieszczenia: 17.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany , Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie, tel. 091-5641-049.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipiany.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipianach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje m.in. wykonanie poniższego zakresu rzeczowego: I ETAP : /termin wykonania do 30 września 2010 r./ 1. Zadanie nr 5, posesje nr: 49,51,53 przy ul. Jedności Narodowej w Lipianach: a) rozbiórki i naprawy nawierzchni drogowych i innych elementów, b) roboty ziemne i przygotowawcze, c) roboty instalacyjne: przy grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej i studni 2. Zadanie nr 6, posesje nr: 35, 37, 39 i 47 przy ul. Kościuszki w Lipianach: a) rozbiórki i naprawy nawierzchni drogowych i innych elementów, b) roboty ziemne i przygotowawcze c) roboty instalacyjne w sieciach kanalizacyjnych, d) wzmocnienie podłoża - długości 102 m., e) roboty ziemne. 3. Zadanie - szkoła, rejon ul. Okrzei-Kościuszki w m. Lipiany z wyłączeniem studni S11 i S12 i odcinkiem sieci ich łączącej: a) rozbiórki i naprawy nawierzchni drogowych i innych elementów, b) roboty ziemne, c) roboty instalacyjne na sieciach kanalizacyjnych i pompowni. II ETAP : /termin wykonania do 31 sierpnia 2011 r./ 1. Zadanie nr 1, posesje nr: 1,3 i 5 przy ul. Jedności Narodowej w Lipianach: a) rozbiórka fundamentów i nawierzchni drogowych. Naprawa nawierzchni drogowych, b) roboty ziemne, c) roboty instalacyjne, d) pompowania ścieków, e) sieć wody pitnej. 2. Zadanie nr 2, posesje nr: 8, 8A, 10, 12, 14, 16, 18 przy ul. Jedności Narodowej w Lipiany: a) rozróbki i naprawy nawierzchni drogowych i innych elementów, b) roboty ziemne i przygotowawcze, c) roboty instalacyjne, d) pompowania ścieków, e) wzmocnienie podłoża. 3. Zadanie nr 3, posesje nr: 20a,20b,budynek na dz. nr 146/3: a) rozbiórki i naprawa nawierzchni drogowych. b) roboty ziemne i przygotowawcze, c) roboty instalacyjny. 4. Zadanie nr 4, posesje nr: 27a i 29 przy ul. Jedności Narodowej: a) roboty ziemne i przygotowawcze, b) roboty instalacyjne. ponadto Wykonawca będzie zobowiązany również wykonać tablicę informacyjną określoną w pkt 3.7 niniejszej SIWZ. Szczegółowy zakres prac jest określony w przedmiarze robót, który został załączony do dokumentacji przetargowej. Podane w nim ilości mają charakter informacyjno-pomocniczy, gdyż ze względu na przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi oraz przedmiarem robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

·                  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·                  Niezbędne prace budowlane i montażowe, których wykonanie będzie warunkować wykonanie zamówienia podstawowego, a których zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.11.12.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

III.2) ZALICZKI

·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wymagane jest wykonanie co najmniej 2 zadań w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości brutto, niemniejszej niż 75% ceny składanej oferty.

·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami, wraz z informacja na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca wskaże kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych, kierownika robót drogowych, kierownika robót elektrycznych i geodetę wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ, ( wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia , niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami)

·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                   1. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 300 000,00 zł. w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wysokość posiadanych środków finansowych lub łączna zdolność kredytowa. 2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

·                  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·                  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·           Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Formularz cenowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, 3. Dowód wniesienia wadium, 4. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 12.4 niniejszej SIWZ zawierający wyliczenia kosztów w rozbiciu rodzajowym zgodnym z załączonymi przedmiarami robót, obejmującymi podział robót na podlegające i niepodlegające kwalifikowaniu przy ubieganiu się o dofinansowanie ze środków PROW. 5. Dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów. 6. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamówienia z podziałem na zadania. 7. Dane dotyczące podwykonawców i zamiaru powierzenia im części zamówienia wg, wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. 8.Oświadczenie Wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków do właściwego Urzędu Skarbowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne - Załącznik nr 7 do SIWZ,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku: a) wystąpienia robót dodatkowych i robót uzupełniających: b) działania siły wyższej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipiany.bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, pokój nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.05.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, pokój nr 18.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2.1 Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie.pdf (PDF, 53.06Kb) 2010-05-17 13:41:19 661

SWZ

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiad. o wyborze.pdf (PDF, 26.00Kb) 2010-06-07 14:03:11 635

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie o zawarciu umowy.mht (MHT, 20.39Kb) 2010-06-23 07:42:09 580

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
17 maj 2010

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
17 maj 2010, godz. 13:41

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
17 maj 2010, godz. 13:41