Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony "Budowa zespołu boisk sportowych-Orlik 2012"

Przejdź do załączników

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

I. Nazwa i adres zamawiającego
Gmina Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, NIP 853-145-65-18,                                                                      

  e-mail:inwestycje@lipiany.pl tel. (091) 564-1069, fax. (091) 564-13-85


II. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - zgodnie  z art. 39 Prawa zamówień publicznych


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.bip.lipiany.pl


IV. Określenie przedmiotu zamówienia

„Budowa zespołu boisk sportowych-Orlik 2012”.

Projektowany zespół obejmuje:

-         boisko do gry w piłkę nożną w wymiarach pola gry 56,0x26,0 m (wymiar całkowity wraz z wybiegiem 62,0x30,0 m)- nawierzchnia z trawy syntetycznej,

-         boisko wielofunkcyjne o wymiarze całkowitym 32,1 x 19,1 m z naniesionymi liniami pól do gier   w koszykówkę (28,1 x 15,1 m) i siatkówkę (18,0 x 9,0 m) o nawierzchni poliuretanowej.

Ponadto inwestycja obejmuje utwardzenie części terenu betonową kostką brukową, ogrodzenie kompleksu oraz uzbrojenie terenu w niezbędną infrastrukturę techniczna (instalacji kanalizacji deszczowej oraz instalacja energetyczna oświetlenia boisk). Projektowane boiska oświetlone będą za pomocą lamp umieszczonych na słupach o wysokości 9 m. Dla boiska do piłki nożnej przewidziano 6 masztów, zaś dla boiska wielofunkcyjnych 4. Boiska wyposażone będą      w drenaż. Projektuje się również dojście piesze pomiędzy boiskami zespołu „Orlika”  a istniejącym budynkiem zaplecza socjalnego, który po wykonaniu remontu wykorzystany będzie jako zaplecze nowoprojektowanych boisk.

Inwestor uzyskał decyzję pozwolenia na budowę boisk wydaną przez Starostwo Powiatowe    w Pyrzycach nr 142/09 z dnia 15.05.2009 r.

Wspólny Słownik Zamówień: 45.21.22.21 – 1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.


V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia: Przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi wynikającymi z umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona nie później niż w ciągu 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy wykonawczej.


VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz:

-  zrealizowanie w okresie pięciu lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. jedno boisko piłkarskie z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jedno z nawierzchnią poliuretanową o wartości nie mniejszej niż 50% ceny składanej oferty i będzie to potwierdzone pozytywnymi referencjami przez Zamawiających,

-         posiadanie przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych uprawnień  i ubezpieczeń wymaganych prawem budowlanym,  

-         dysponowanie środkami finansowymi w wielkości niemniejszej niż 75% ceny oferty,

-         posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

W celu potwierdzenia warunków uczestnictwa w przetargu wykonawca dołączy do oferty dokumenty    i oświadczenia wymienione w rozdziale 6 pkt. 1 i rozdz. 7 pkt. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl 

W wersji papierowej specyfikację można otrzymać w siedzibie zamawiającego (pok. 15 p. Izabela Kolańczyk-Michałko  tel. 091/56 41 069  w. 106) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie.

Cena specyfikacji  24,40 zł brutto. Cena specyfikacji nie obejmuje kosztów powielenia  i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót. Pisemny wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz zobowiązanie do zapłaty uzgodnionych kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych   i przedmiaru robót. Termin osobistego odbioru SIWZ w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

 

VIII. Informacja na temat wadium


Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 15.000,00 zł. (piętnaście tysięcy złotych) najpóźniej do dnia 12 czerwca 2009r. do godz.12.00 w jednej z form określonych w SIWZ.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto oferty: 100 %.


X. Miejsce i termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia   12 czerwca 2009r. do godz. 12.00 w Sekretariacie p. 18   w Urzędzie Miejskim w Lipianach.
2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w Urzędzie Miejskim w Lipianach, w sali konferencyjnej pok. nr 19 w dniu 12 czerwca 2009r., o godz. 12.15.


XI. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.


XII. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.


XIII. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.


XIV. Zamawiający nie dopuszcza wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


XV. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Prawa zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie zostało umieszczone w BZP pod nr 160716-2009

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA . Orlik.pdf (PDF, 37.07Kb) 2009-05-21 14:42:01 611

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 16.25Kb) 2009-06-19 13:17:34 620

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie o udzieleniu zamA wienia.pdf (PDF, 401.16Kb) 2009-07-23 15:07:50 616

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
21 maj 2009

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
21 maj 2009, godz. 14:42

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
21 maj 2009, godz. 14:42