Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony na " Dostawa samochodu dostawczego" zamawiający Gminny Zakład Komunlany

Przejdź do załączników

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawa

 

 

Dostawa samochodu dostawczego.

 

 

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienie publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny, ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany, woj.zachodniopomorskie, tel./fax.0915641-545.

   ●  Adres strony internetowej zamawiającego:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. 1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu dostawczego.

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowego samochodu dostawczego o min. parametrach zawartych w specyfikacji technicznej.

II. 1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.50.00-6.

II. 1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II. 1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II. 2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia 31.12.2007.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWY I TECHNICZNYM

III. 1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWINIA

  ●  Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III. 2) WARUNKI UDZIAŁU

●  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:


1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych,
2) zaproponują samochód dostawczy,który będzie spełniał następujące warunki:                                                

 a) nowy, tj. bezwypadkowy i wyprodukowany w 2007 roku,
b) z homologacją auta bazowego

 3) szczegółowy opis minimalnych wymagań technicznych oraz elementów wyposażenia samochodu dostawczego objętego przedmiotem zamówienia określony został w druku specyfikacja techniczna                                                                                                                                                   4) szczegółowe sposób wykonania zamówienia publicznego opisane zostały w druku projekt umowy
5) udzielą gwarancji :
a) na pojazd min. 24 miesiące bez limitu kilometrów
b) na lakier min. 36 miesięcy
c) na perforację nadwozia min. 96 miesięcy

● Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć  wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy Dostawca jest zobowiązany dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony druk o nazwie formularz ofertowy
2) wypełniony druk o nazwie opis warunków technicznych
3) oświadczenie o akceptacji projektu umowy,
4) oświadczenia wynikające z art. 22 oraz art. 24 ustawy PZP

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV. 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERTY

IV. 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV. 3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV. 3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lipiany.bip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Gminny Zakład Komunalny, ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany

IV. 3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2007 godzina 10:00, miejsce: Gminny Zakład Komunalny, ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany

IV. 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

V Numer ogłoszenia oraz data zamieszczenia w portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 228884-2007

 

 

 

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OG OSZENIE O ZAMOWIENIU.pdf (PDF, 45.49Kb) 2007-11-22 09:46:03 555

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Za cznik nr 1.pdf (PDF, 24.09Kb) 2007-11-22 09:46:29 327
Za cznik nr 2.pdf (PDF, 34.89Kb) 2007-11-22 09:46:58 349
Za cznik nr 3.pdf (PDF, 23.57Kb) 2007-11-22 09:47:52 307
za cznik nr 4.pdf (PDF, 30.84Kb) 2007-11-22 09:48:25 327
Za cznik nr 5.pdf (PDF, 21.56Kb) 2007-11-22 09:49:28 327
Za cznik nr 6.pdf (PDF, 15.65Kb) 2007-11-22 09:50:01 359
Za cznik nr 7.pdf (PDF, 27.22Kb) 2007-11-22 09:52:31 323
Specyfikacja.pdf (PDF, 54.20Kb) 2007-11-22 09:46:03 357

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE.pdf (PDF, 14.12Kb) 2007-12-03 09:58:48 542

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Przesy anie og oszen.pdf (PDF, 32.27Kb) 2007-12-12 08:58:43 587

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
22 lis 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
22 lis 2007, godz. 09:46

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
22 lis 2007, godz. 09:46