Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony na "Przebudowa części drogi ul. Barlinecka-Baraki"

Przejdź do załączników

GMINA   LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

tel./091/ 56 41 069                            fax /091/ 56 41 385

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

 

„PRZEBUDOWA CZĘŚCI DROGI  UL. Barlinecka - Baraki”

(obręb 3  nr 101 Lipiany)

/CPV 45233140-2/

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 października 2007r  do godz. 1200

w sekretariacie Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1  74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2007r o godz. 1215  w sali konferencyjnej pok. 19 Urzędu Miejskiego w Lipianach

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1   i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r., nr 19, poz. 177 z późn. zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz:

- zrealizowanie w okresie pięciu lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min trzech robót z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg   o wartości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty,

-          posiadanie przez kierownika budowy uprawnień i ubezpieczeń wymaganych prawem budowlanym,  

-          dysponowanie środkami finansowymi w wielkości niemniejszej niż 75% ceny oferty,

-          posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności   o wartości ubezpieczenia niemniejszej niż 20 % ceny oferty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl W wersji papierowej specyfikację można otrzymać w siedzibie zamawiającego (pok. 15 p. Albertyna Zaleska- Iwanow tel. 091/56 41 069 w. 106) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie.  Cena specyfikacji  24,40  zł brutto. Cena specyfikacji nie obejmuje kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót. Pisemny wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz zobowiązanie do zapłaty uzgodnionych kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych  i przedmiaru robót. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia    w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na robotach przygotowawczych i rozbiórkowych, pionowej regulacji studzienek dla urządzeń podziemnych, wykopach ręcznych i korytowaniu oraz wykonaniu podbudowy pod drogę i chodniki, osadzenie krawężników, oraz ułożeniu nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej polbruk, cegła czerwona i szara oraz oznakowaniu drogi. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w projekcie techniczno- wykonawczym na przebudowę części drogi ul. Barlinecka –Baraki - projektant Tadeusz Okoński.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

Udział w postępowaniu  wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,- zł (dwa tysiące 00/100).

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru najkorzystniejszej oferty aukcji elektronicznej.

Wymagany termin wykonania zamówienia:       nie później niż w ciągu 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy wykonawczej.

Termin związania z ofertą:                                  30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                   cena brutto oferty 100 %. 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.10.2007r   

 

Lipiany 10.10.2007r.

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
og oszenie Barliniecka.pdf (PDF, 38.85Kb) 2007-10-10 09:09:26 625

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Za cznik 1-6.rar (RAR, 246.38Kb) 2007-10-10 09:10:25 280
Dokumentacja techniczna -za cznik nr 7.rar (RAR, 4.02Mb) 2007-10-10 09:16:14 311
siwz.pdf (PDF, 133.70Kb) 2007-10-10 09:09:26 298

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zaw-wyb-ofer.pdf (PDF, 19.11Kb) 2007-11-06 13:22:22 585

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Administrator BIP

Data wytworzenia:
10 paź 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
10 paź 2007, godz. 09:09

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
10 paź 2007, godz. 09:09