Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony na " Przebudowa drogi śródpolnej Lipiany-Mironów""

Przejdź do załączników

GMINA   LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

tel./091/ 56 41 069                            fax /091/ 56 41 385

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

 

„PRZEBUDOWA DROGI ŚRÓDPOLNEJ LIPIANY - MIRONÓW”

(obręb 0011 Osetna dz. nr 96 i 108, gmina Lipiany)

/CPV 45233140-2/

Oferty należy składać w terminie do dnia 31 sierpnia 2007r  do godz. 1200

w sekretariacie Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1  74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2007r o godz. 1300  w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1   i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r., nr 19, poz. 177 z póź. zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz:

- zrealizowanie w okresie pięciu lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, min trzech robót z zakresu budowy, przebudowy lub remontu dróg  o wartości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty,

-  posiadanie przez kierownika budowy uprawnień i ubezpieczeń wymaganych prawem budowlanym,  

-  dysponowanie środkami finansowymi w wielkości niemniejszej niż 75% ceny oferty,

-  posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności   o wartości ubezpieczenia niemniejszej niż 20 % ceny oferty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl W wersji papierowej specyfikację można otrzymać w siedzibie zamawiającego (pok. 15 p. Henryk Kicka tel 091/56 41 069      w. 106) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie.    Cena specyfikacji  24,40  zł brutto. Cena specyfikacji nie obejmuje kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót. Pisemny wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz zobowiązanie do zapłaty uzgodnionych kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych  i przedmiaru robót. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia    w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na karczowaniu drzew, wykonaniu poboczy   i koryta pod jezdnię, mijanki i zjazdy, profilowaniu koryta, wykonaniu progów zwalniających i oznakowania pionowego. Konstrukcja drogi i zjazdów została zaprojektowana o podbudowie  grubości 18 cm  z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (w części drogi), warstwie wzmacniającej grubości 10 cm     z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej typu „GE” wytwarzanej i układanej na zimno oraz dwukrotnym powierzchniowym utrwalaniu. Szerokość jezdni 4 – 5 mb, długość 3,042 km.  Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w projekcie budowlano-wykonawczym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

Udział w postępowaniu  wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,- zł (osiem tysięcy 00/100).

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru najkorzystniejszej oferty aukcji elektronicznej.

Wymagany termin wykonania zamówienia:       nie później niż w ciągu 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy wykonawczej.

Termin związania z ofertą:                                  30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                   cena brutto oferty 100 %.

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.08.2007r   

 

Lipiany 06.08.2007r.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Og . o przet. rob. budowl..pdf (PDF, 38.68Kb) 2007-08-06 11:42:40 609

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Projekt wykonawczy.rar (RAR, 2.38Mb) 2007-08-06 11:50:26 305
Przedmiary robot.rar (RAR, 97.55Kb) 2007-08-06 11:51:11 274
SIWZ.pdf (PDF, 274.08Kb) 2007-08-06 11:42:40 302
Specyfikacje techniczne.rar (RAR, 989.44Kb) 2007-08-06 11:53:26 309

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zaw-wyb-ofer.doc (DOC, 92.50Kb) 2007-09-10 09:54:29 599

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
06 sie 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
06 sie 2007, godz. 11:42

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
06 sie 2007, godz. 11:42