Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony na "Udzielenie kredytu bankowego dla zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących realizowanych przez Gminę Lipiany"

Przejdź do załączników

 

 

GMINA   LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

 

 

tel./091/ 56 41 069                            fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

 

 

„UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

I WYDATKÓW BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ LIPIANY”

/CPV  45233123-7./

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 25 września 2007r  do godz. 1200

w pok. nr 21 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1  74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2007r o godz. 1300  w pok. 19 Urzędu Miejskiego w Lipianach

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1   i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Tekst. jedn. Dz. U. z 2006r., nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami/.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz wykonanie w okresie trzech lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, min. dwóch zamówień z zakresu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty.

.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie   w siedzibie zamawiającego (p. Krzysztof Walerowski tel 091/56 41 069 w. 114) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.bip.lipiny.pl.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.770.450,- zł PLN    na sfinansowanie zadań inwestycyjnych i wydatków bieżących realizowanych przez Gminę Lipiany  w 2007r.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru oferty aukcji elektronicznej.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:      od dnia 30.09.2007r do dnia 31.12.2015r.

Termin związania z ofertą:                                 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                 cena brutto oferty 100 %. 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.08.2007r

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Og . o przet. kred-bank-2007.pdf (PDF, 105.44Kb) 2007-08-16 13:08:55 562

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Og oszenie o rozstrzygnieciu przetargu na kredyt.pdf (PDF, 13.71Kb) 2007-10-08 09:39:18 544

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OG OSZENIE o zawarciu umowy.doc (DOC, 20.00Kb) 2007-10-23 12:38:41 567

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
16 sie 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
16 sie 2007, godz. 13:08

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
16 sie 2007, godz. 13:08