Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony na wykonanie i montaż wraz z parapetami stolarki okiennej w budynku szkolnym 1A - przetarg II

Przejdź do załączników

ZESPÓŁ SZKÓŁ

Ul.KOŚCIUSZKI 1

74-240 LIPIANY

tel./091/ 56 41 270fax /091/ 56 41 456

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„WYKONANIE I MONTAŻ WRAZ Z PARAPETAMI STOLARKI OKIENNNEJ W BUDYNKU SZKOLNYM 1 Aprzy ul . Kościuszki 1”

Oferty należy składać w terminie do dnia <16 września> 2006r do godz. 1200

W sekretariacie szkoły ul.Kościuszki 1 74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu < 16 września> 2006r o godz. 1300 w pok. 108 Zespołu w Lipianach

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r., nr 19, poz. 177 z poź. zmianami/.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.lipiany.pl,lub www.szkola-lipiany.pl. W wersji papierowej specyfikację można otrzymaćw siedzibie zamawiającego - sekretariat szkoły tel 091/56 41 270) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie.

Cena specyfikacji w wersji papierowej 24,40zł brutto.

Pisemny wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlanez zakresu wymiany okien i parapetów okiennych wraz z ich obróbką. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 47000 zł PLN. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru najkorzystniejszej oferty aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Udział w postępowaniunie wymaga wpłaty wadium.

Wymagany termin wykonania zamówienia:do dnia 31pażdziernik 2006r.

Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto oferty 100 %.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie przet.doc (DOC, 31.50Kb) 2006-08-17 13:12:25 635

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ.doc (DOC, 228.00Kb) 2006-08-17 13:12:25 361

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
17 sie 2006

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
17 sie 2006, godz. 13:12

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
17 sie 2006, godz. 13:12