Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony na :"Wywóz nieczystości płynnych z miejscowości położonych na terenie Gminy Lipiany:Krasne, Mironów, Połczyno, Skrzynka"

Przejdź do załączników

Lipiany: Wywóz nieczystości płynnych z miejscowości położonych na terenie Gminy Lipiany: Krasne, Mironów, Połczyno, Skrzynka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny w Lipianach, ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie, tel.  0-91 564 15 45 , faks 0-91 564 15 45.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości płynnych z miejscowości położonych na terenie Gminy Lipiany: Krasne, Mironów, Połczyno, Skrzynka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu ochrony środowiska polegających na wywozie i unieszkodliwianiu nieczystości płynnych z miejscowości: Krasne, Mironów, Połczyno, Skrzynka. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

  • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz posiadają aktualne zezwolenie Burmistrza Lipian na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl, w wersji papierowej specyfikację można otrzymać w siedzibie zamawiającego ( biuro GZK w Lipianach Dorota Kukiel tel.  91 564 15 45  ) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faksem pisemnego wniosku o jej przekazanie. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć oświadczenia i dokumenty zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład Komunalny, ul. Lipowa 4, 74 -240 Lipiany.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2009 godzina 12:00, miejsce: Gminny Zakład Komunalny w Lipianach, ul. Lipowa 4, 74 - 240 Lipiany.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

INFORMACJE DODATKOWE

1.     Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.listopada 2009r pod numerem 212809 - 2009

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie plynnne.pdf (PDF, 36.00Kb) 2009-11-18 11:57:03 638

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Specyfikacja Istotnych WarunkA w ZamA wienia.pdf (PDF, 123.49Kb) 2009-11-18 11:57:03 343

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie.pdf (PDF, 27.70Kb) 2009-12-01 10:37:08 627

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o zawarciu umowy pA ynne.pdf (PDF, 26.53Kb) 2010-01-04 12:23:23 614

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
18 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
18 lis 2009, godz. 11:57

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
18 lis 2009, godz. 11:57