Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa Hali Rekreacyjno-Sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 14 lat. UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA

Przejdź do załączników

BUDOWA HALI REKREACYJNO-SPORTOWEJ W LIPIANACH   Z

FINANSOWANIEM INWESTYCJI PRZEZ OKRES 14 LAT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Lipiany, Plac Wolności 1 , 74-240 Lipiany

Adres strony internetowej zamawiającego:  www.lipiany.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA HALI REKREACYJNO-SPORTOWEJ W LIPIANACH Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI PRZEZ OKRES 14 LAT.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i umożliwienie Zamawiającemu spłaty wykonanych robót budowlanych przez okres 168 miesięcy licząc od ostatniego dni następnego miesiąca od daty odbioru końcowego.

2.       Spłata wykonanych robót budowlanych będzie realizowana w oparciu o wykup wierzytelności.

3.       Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na wykup wierzytelności. Wykonawca podpisze umowę o wykup wierzytelności z bankiem wskazanym w swojej ofercie nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania umowy o zamówienie publiczne z Zamawiającym. Umowa dotycząca wykupu wierzytelności będzie umową trójstronną (zawieraną pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym   a bankiem).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.21.22.25-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

1.       Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy).

2.       Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu, 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) Gwarancjach bankowych, 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 2) Spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2.       Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez analizę dokumentów złożonych przez Wykonawców, a wymaganych na podstawie SIWZ.

WYMAGANE OŚWIADCZENIA

1.       Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, 2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

2.       Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1.       Od Wykonawcy przystępującego do postępowania wymagane jest przedstawienie niżej wymienionych dokumentów:

1)       Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)       Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3)       Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować lub przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia:

Funkcja: Kierownik budowy. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.

Funkcja: Kierownik robót wodociągowych i kanalizacyjnych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Funkcja: Kierownik robót elektrycznych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Funkcja: Kierownik robót instalacyjnych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych.

Funkcja: Kierownik robót drogowych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy dołączyć wykaz osób oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez ww osoby wymaganych uprawnień budowlanych. Oprócz dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień należy także dołączyć zaświadczenie potwierdzające przynależność wskazanej osoby do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz dowód obowiązkowego ubezpieczenia poszczególnych osób - załącznik nr 3,

4)       Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik nr 4.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się zrealizowaniem co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu hali sportowej, rekreacyjno-sportowej bądź sportowo-widowiskowej. Wartość wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 4.000.000,00 zł brutto. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należytą realizację wykazanych robót.

5)       Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości minimum 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy) - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

6)       Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion).

2.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, w punktach: 1) i 2) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1)       Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2)       Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

3.       Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

4.       Pozostałe dokumenty załączane do oferty:

1)       Dowód wniesienia wadium,

2)       Dokument potwierdzający prawo wykupu wierzytelności tj. promesa Banku lub umowa pomiędzy Bankiem, a Wykonawcą lub zaświadczenie Banku, świadczące o wykupie wierzytelności przez ten Bank. Ww. dokumenty nie mogą mieć charakteru intencyjnego. Dokument musi jednoznacznie wskazywać na zobowiązanie Banku do wykupu wierzytelności objętej niniejszym zamówieniem.

3)       Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót opracowany zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale III pkt. 7 oraz wymaganymi terminami realizacji robót budowlanych wskazanymi w rozdziale II Instrukcji Dla Wykonawców

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl.

W wersji papierowej specyfikacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego u osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcami. Kserokopie przedmiotowego projektu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiaru robót mogą być przesłane dla Wykonawców, którzy uiszczą opłatę za koszt powielania i oprawy w wysokości 1 200 zł.

 

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2009 do godziny 12:00. Oferty winny być złożone w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, w Sekretariacie pokój nr 18 w terminie do dnia 02 września 2009 r. do godz.12:00.

IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Zamawiający wymaga by roboty budowlane polegające na palowaniu i budowie fundamentów zakończyły się do dnia 30 listopada 2009 r. Zakończenie całości robot budowlanych określa się na dzień 31 grudnia 2010 r.

2. Roboty budowlane mogą być finansowane z Narodowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  i środków europejskich w ramach funduszu INTERREG IVA.

3. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 sierpnia 2009 r. pod numerem: 276534-2009.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie budowa Hali w Lipianach 12.08.2009.pdf (PDF, 47.25Kb) 2009-08-12 15:10:51 669

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Dokuemntacja projektowa Proj.bud.drog. Zagospodarowanie Terenu.rar (RAR, 1.65Mb) 2009-08-13 08:46:05 251
Dokumentacja proektowa - Hala architektura cz. I b.rar (RAR, 3.91Mb) 2009-08-13 15:24:09 251
Dokumentacja projektowa - HALA architektura cz. Ia.rar (RAR, 3.72Mb) 2009-08-13 15:19:35 277
Dokumentacja projektowa- Hala architektura cz. III.rar (RAR, 3.66Mb) 2009-08-13 15:32:51 249
Dokumentacja projektowa- Hala architektura cz. II.rar (RAR, 3.81Mb) 2009-08-13 15:28:41 248
Dokumentacja projektowa- Hala architektura cz. IV.rar (RAR, 6.96Mb) 2009-08-13 15:58:54 292
Dokumentacja projektowa - Hala architektura cz. VIII.rar (RAR, 2.32Mb) 2009-08-13 16:24:58 250
Dokumentacja projektowa - Hala architektura cz. VII.rar (RAR, 5.43Mb) 2009-08-13 16:21:15 257
Dokumentacja projektowa - Hala architektura cz. VI.rar (RAR, 6.49Mb) 2009-08-13 16:12:51 257
Dokumentacja projektowa - Hala architektura cz. V.rar (RAR, 6.05Mb) 2009-08-13 16:05:43 252
Dokumentacja projektowa Proj.bud.drog Opis techniczny zjazdu z drogi powiatowej.rar (RAR, 428.11Kb) 2009-08-13 09:07:52 244
Dokumentacja projektowa Proj.bud.drog.zjazd na dziaA kA .rar (RAR, 4.14Mb) 2009-08-13 15:07:08 278
Dokumentacja projektowa Proj.bud.zew.siec.wodoc .rar (RAR, 2.32Mb) 2009-08-13 15:10:31 252
Dokumentacja projektowa Projekt.wykon.elekt. Zalaczniki.rar (RAR, 2.37Mb) 2009-08-13 15:00:53 251
Dokumentacja projektowa Proj.wykon.elekt. Opis.rar (RAR, 971.38Kb) 2009-08-13 14:57:20 255
Dokumentacja projektowa Proj.wykon.elekt. RYSUNKI.rar (RAR, 4.54Mb) 2009-08-13 14:55:58 240
Dokumentacja projektowa Proj.wykon.sanit.siec.kanal..rar (RAR, 2.58Mb) 2009-08-13 14:50:22 260
Dokumentacja projektowa- ZewnA trzne obiekty i urzA dzenia sportowe.rar (RAR, 4.53Mb) 2009-08-13 18:08:06 263
Dokumnetacja projektowa Proj.wyk.architek.-opis wykonawczy lipiany.rar (RAR, 236.59Kb) 2009-08-13 16:27:01 974
Projekt wykonania sanitarnego cz. I a.rar (RAR, 4.09Mb) 2009-08-13 16:31:54 243
Projekt wykonania sanitarnego cz. I b.rar (RAR, 2.92Mb) 2009-08-13 16:39:07 243
Projekt wykonania sanitarnego cz. II a.rar (RAR, 5.62Mb) 2009-08-13 16:46:27 282
Projekt wykonania sanitarnego cz. IIb.rar (RAR, 2.79Mb) 2009-08-13 16:50:13 239
Projekt wykonania sanitarnego cz. III.rar (RAR, 3.12Mb) 2009-08-13 16:54:14 240
Proj.wyk.konstr.rar (RAR, 7.79Mb) 2009-08-13 17:16:03 276
Proj.wykon. sanit cz. IV.rar (RAR, 726.72Kb) 2009-08-13 17:01:45 256
Przedmiary robA t.rar (RAR, 502.24Kb) 2009-08-13 07:47:00 307
Specyfikacja Istotnych WarunkA w ZamA wienia.pdf (PDF, 556.79Kb) 2009-08-13 07:45:42 339
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBA T.rar (RAR, 642.93Kb) 2009-08-13 07:48:38 709

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Odpowiedz Nr 1 na zapytanie oferenta.doc (DOC, 58.00Kb) 2009-08-21 08:26:51 595
Odpowiedz nr 2 na zapytanie oferenta.doc (DOC, 26.00Kb) 2009-08-25 08:48:17 607
Odpowiedz nr 3 na zapytanie oferenta.doc (DOC, 33.00Kb) 2009-08-27 18:19:11 591
OdpowiedAo nr 4 na zapytanie oferenta.pdf (PDF, 62.67Kb) 2009-09-07 16:16:36 636
Odpowiedz nr 5 na zapytanie ofereta.pdf (PDF, 31.78Kb) 2009-09-08 10:30:12 612
Odpowiedz nr 6 na zapytanie oferenta.pdf (PDF, 22.21Kb) 2009-09-11 12:35:30 634
Odpowiedz nr 7 na zapytanie oferenta.pdf (PDF, 23.55Kb) 2009-09-14 13:00:28 574
Sprawozdanie budA etowe Rb-27S za 2007r..rar (RAR, 6.01Mb) 2009-08-14 15:54:44 586
Sprawozdanie budA etowe Rb-27S za 2008r..rar (RAR, 1.54Mb) 2009-08-14 16:14:50 589
Sprawozdanie budA etowe Rb-28S za 2007r..rar (RAR, 7.47Mb) 2009-08-14 16:11:06 567
Sprawozdanie budA etowe Rb-28S za 2008r..rar (RAR, 3.97Mb) 2009-08-14 16:21:27 642
Sprawozdanie Rb-28S za I p. 2009r..rar (RAR, 4.09Mb) 2009-08-14 16:30:28 638
UWAGA ZMIANA SIWZ z 28.08.2009.doc (DOC, 22.00Kb) 2009-08-28 12:24:42 567
Informacje dodatkowe Sprawozdania budA etowe za 2007r.rar (RAR, 1.33Mb) 2009-08-14 15:47:03 575
Informacja dodatkowa Sprawozdanie z wykonania budA etu na rok 2008.rar (RAR, 658.03Kb) 2009-08-14 16:23:18 589
Informacje dodatkowe Sprawozdania budA etowe za 2008r.rar (RAR, 983.54Kb) 2009-08-14 16:12:35 584
prognoza dA ugu na lata budA et 2009 -2024 do Hala.pdf (PDF, 49.34Kb) 2009-08-14 14:59:08 583
Sprawozdania budA etowe za I p. 2009r.rar (RAR, 1.29Mb) 2009-08-14 16:25:36 585
UchwaA a RIO w sprawie wydania opinii o przedA oA onej przez Burmistrza Lipian informacji o przebiegu wykonania budA etu za I p. 2009r..pdf (PDF, 636.60Kb) 2009-09-14 10:37:01 610
Informacja dodatkowa - Dokumenty, zaA wiadczenia.pdf (PDF, 756.60Kb) 2009-08-14 16:39:13 643
Informacja dodatkowa - kompletne rysunki dot. odpowiedzi na zapytanie oferenta.rar (RAR, 6.75Mb) 2009-08-20 17:46:50 616
Informacja dodatkowa- Opinia Geotechniczna.pdf (PDF, 3.86Mb) 2009-08-20 17:38:45 1034
Informacja dodatkowa UchwaA y Regionalnej Izby Obrachunkowej.rar (RAR, 3.48Mb) 2009-08-14 16:35:36 582
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIPIANY.pdf (PDF, 15.32Kb) 2009-08-14 16:40:48 587
ZaA wiadczenia z ZUS, UrzA du Skarbowego.rar (RAR, 620.68Kb) 2009-08-14 16:40:20 593

Odwołania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zmiana ogloszenia.pdf (PDF, 16.60Kb) 2009-08-28 09:01:21 547

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie.pdf (PDF, 32.44Kb) 2009-09-25 11:42:33 925

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o zawarciu umowy.doc (DOC, 20.00Kb) 2009-10-20 13:37:57 589

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
12 sie 2009

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
12 sie 2009, godz. 15:10

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
12 sie 2009, godz. 15:10