Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa świetlicy wiejskiej w m. Batowo gm. Lipiany

Przejdź do załączników
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. BATOWO GM. LIPIANY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, Plac Wolności 1 , 74-240 Lipiany Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipiany.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. BATOWO GM. LIPIANY II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest  budowa świetlicy wiejskiej w m. Batowo zaprojektowanej jako budynek parterowy niepodpiwniczony z dachem kopertowym o kącie nachylenia 23°. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej z ogrzewaniem z własnej kotłowni olejowej II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.12.00-6, II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: 1.       Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 10.000,00- zł.    2.       Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI i może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).   III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w tabeli i  na podstawie dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ. Zamawiający wymaga aby oferta była sporządzona z wykorzystaniem formularzy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 1.       Wykonawca załączy do formularza oferty następujące dokumenty: 1)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2)      Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 3)       Wykaz wykonanych zamówień w okresie pięciu lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z zakresu budowy, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych, złożony wraz z referencjami na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 4)       Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć kserokopie wymaganych prawem uprawnień i ubezpieczeń. 5)       Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6)       Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczednościowo-kredytowej w których Wykonawca posiada rachunek potwierdzająca wielkość posiadanych środków finansowych i/lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania oferty. 7)       Formularz cenowy wg. załącznika nr 5 do SIWZ. 8)       Wykaz prac powierzonych Wykonawcy zał. Nr 6 do SIWZ 9)       Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. VIII pkt. 2 i 3. 10)   Harmonogram rzeczowo-finansowy, 11)   Dowód wniesienia wadium.   Udział w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia   1.       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni załączyć do oferty ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania              w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia załączają do ofert których oferta zostanie wybrana zostaną wezwani, przed zawarciem umowy na realizację zamówienia, do zawarcia umowy regulującej współprace tych wykonawców zawierającą co najmniej: -          oznaczenie stron, -          oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym powinno być zrealizowanie zamówienia), -          oznaczony czas trwania, -          określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, - zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania
w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań związanych         z umową o zamówienie publiczne. 3.       Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 1,2,5,6. 4.       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz oferty oraz dokumenty o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 ppkt 3 , 4,7,8,9,10,11.     SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl. W wersji papierowej specyfikacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego u osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcami. Kserokopie przedmiotowego projektu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiaru robót mogą być przesłane dla Wykonawców, którzy uiszczą opłatę za koszt powielania i oprawy w wysokości 100 zł. IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  Oferty winny być złożone w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, w Sekretariacie pokój nr 18 w terminie do dnia 13 listopada 2009 r. do godz.12:00. IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający wymaga by roboty budowlane zakończyły się do dnia 31.08.2010. 2. Zamawiający otrzymał dofinansowanie na realizacje przedmiotu zamówienia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie „Odnowa wsi” w kwocie 423 472 zł. 3. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 października 2009 r. pod numerem: 372248-2009.  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie.pdf (PDF, 38.44Kb) 2009-10-23 17:30:16 630

SWZ

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze.pdf (PDF, 53.26Kb) 2009-11-27 09:44:34 669

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o zawarciu umowy.pdf (PDF, 23.73Kb) 2009-12-11 14:37:05 551

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
23 paź 2009

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
23 paź 2009, godz. 17:30

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
23 paź 2009, godz. 17:30