Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony na " Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany"

Przejdź do załączników

GMINA   LIPIANY

 

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

 

 

tel./091/ 56 41 069                            fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

 

 

„UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY LIPIANY”

/CPV  45233123-7./

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 21 listopada 2008r  do godz. 1200

w pok. nr 18 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1  74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 Listopada 2008 r. o godz. 1300  w pok.  19 Urzędu Miejskiego              w Lipianach

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1   i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Tekst. jedn. Dz. U. z 2006r., nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz wykonanie w okresie trzech lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, min. dwóch zamówień z zakresu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie  w siedzibie zamawiającego (p. Krzysztof Walerowski tel 091/56 41 069 w. 114) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.bip.lipiany.pl.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.367.000,- zł PLN na sfinansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów  gminy Lipiany w  2008 r. w tym wydatków inwestycyjnych i remontów.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru oferty aukcji elektronicznej.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:      od dnia 30.11.2008r do dnia 31.12.2016r.

Termin związania z ofertą:                                 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                 cena brutto oferty 100 %.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.10.2008r

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA . o przet. kred-bank-2008.pdf (PDF, 103.24Kb) 2008-10-27 09:04:12 567

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja dla oferenta cz. II 1.rar (RAR, 1.16Mb) 2008-10-27 09:08:37 237
Informacja dla oferenta IV 1.rar (RAR, 6.27Mb) 2008-10-27 10:41:58 228
Informacja dla oferenta cz. II 2.rar (RAR, 5.77Mb) 2008-10-27 10:21:11 237
Informacja dla oferenta IV 2A.rar (RAR, 7.52Mb) 2008-10-27 15:00:35 289
Informacja dla oferenta IV 2B.rar (RAR, 4.59Mb) 2008-10-27 15:02:23 243
Informacja dla oferenta IV 2C.rar (RAR, 7.47Mb) 2008-10-27 15:08:09 263
Informacja dla oferenta cz. II 3 A - zaA A czniki.rar (RAR, 6.05Mb) 2008-10-27 13:01:20 230
Informacja dla oferenta cz. II 3 B- zaA A czniki.rar (RAR, 6.98Mb) 2008-10-27 13:03:50 234
Informacja dla oferenta cz. II 4 zaA A czniki.rar (RAR, 5.40Mb) 2008-10-27 10:30:33 260
Informacja dla oferenta cz. II 5 -wykresy.rar (RAR, 1.60Mb) 2008-10-27 10:31:17 232
OPINIA RIO - wykonanie budA etu za 2007r.pdf (PDF, 720.91Kb) 2008-11-06 15:29:27 289
prognoza dA ugu na lata budA et 2007 -2016 do kredytu.pdf (PDF, 43.94Kb) 2008-10-27 15:30:49 278
Specyfikacja 2008.pdf (PDF, 125.87Kb) 2008-10-27 09:04:12 265
Sprawozdania budA etowe III kw. 2008 cz. II.rar (RAR, 7.57Mb) 2008-10-27 15:22:16 259
Sprawozdania budA etowe III kw 2008 cz. I.rar (RAR, 7.85Mb) 2008-10-27 15:17:50 233
Struktura dochodA w za III kw.2008.pdf (PDF, 23.52Kb) 2008-11-07 09:40:22 272
Dodatkowe informacje dla oferenta cz. II- zaA wiadczenia, stan zadA uA enia, wyciA g z protokoA u.rar (RAR, 1.37Mb) 2008-10-29 10:58:22 223
Dodatkowe informacje dla oferenta- uchwaA y, zaA wiadczenia.rar (RAR, 837.89Kb) 2008-10-28 12:29:47 225
Informacja dla oferenta cz. III - uchwaA y, opinie.rar (RAR, 4.34Mb) 2008-10-27 10:36:41 236
Informacja dla oferenta cz I.rar (RAR, 906.38Kb) 2008-10-27 09:06:15 234
opinia banku.pdf (PDF, 357.07Kb) 2008-10-30 09:31:12 274
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIPIANY.pdf (PDF, 15.00Kb) 2008-10-27 15:22:35 277
Wykaz pA atnoA ci planowanych do finas.z kredytu.pdf (PDF, 21.42Kb) 2008-11-17 14:41:05 248
Wykaz zadaA planowanych do finas.z kredytu.pdf (PDF, 20.86Kb) 2008-11-07 09:40:42 281

Wyjaśnienia i modyfikacje

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie o rozstrzygniA ciu.pdf (PDF, 13.26Kb) 2008-11-25 12:44:59 571

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OG OSZENIE o zawarciu umowy.doc (DOC, 20.00Kb) 2009-01-12 13:56:07 554

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

------- BIP

Data wytworzenia:
27 paź 2008

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
27 paź 2008, godz. 09:04

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
27 paź 2008, godz. 09:04