Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony na "Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany w wysokości 1.640.000 zł na okres 2009-2017 rok".

Przejdź do załączników
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.640.000 zł NA OKRES  2009 -2017 ROK”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, Plac Wolności 1 , 74-240 Lipiany Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipiany.pl   I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO W WYSOKOŚCI 1.640.000 zł  NA OKRES 2009 -2017 rok. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.640.000 zł. (słownie; jeden milion sześćset czterdzieści tysięcy ) na sfinansowanie planowanego deficytu oraz rozchodów Gminę Lipiany w 2009 r. w tym wydatków inwestycyjnych na okres 2009-2017 rok . 1.                  Kredyt bankowy musi być przekazany na rachunek podstawowy budżetu Gminy Lipiany. 2.                  Karencja w spłacie kredytu do roku 30 kwietnia 2011 roku. 3.                  Wypłaty kredytu w transzach na pisemne zapotrzebowanie zamawiającego. 4.                  Zamawiający może zrezygnować z części kredyt bez ponoszenia opłat z tego tytułu. 5.            Zamawiający może dokonać wcześniejsze spłaty rat kapitałowych bez ponoszenia    opłat z    tego tytułu. 5.                  Na koszt kredytu składać ma się wyłącznie zmienna stawka referencyjną WIBOR 3M z 20 – go dnia ostatniego miesiąca oraz marża banku. 6.                  Odsetki będą naliczane i pobierane od wykorzystanego kredytu. 7.                  Marża banku jest stała przez cały okres kredytowania. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.30.00-5. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia 30.09.2009 r. do dnia 30.09.2017 r. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: Nie dotyczy III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków: OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 2) Spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 2.       Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków uczestnictwa w przetargu poprzez analizę dokumentów złożonych przez Wykonawców a wymaganych na podstawie  SIWZ oraz dokumentów wymienionych w rozdz. VI niniejszej SIWZ.   SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 1.       Od Wykonawcy przystępującego do postępowania wymagane jest przedstawienie niżej wymienionych dokumentów: a. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b. Aktualnych zaświadczeń właściwego  urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,  wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c. Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, d. Wykazu wykonanych z należytą starannością , w ciągu trzech ostatnich lat tj. od dnia 21 września 2006 r., zamówień będących przedmiotem niniejszego zamówienia, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, e. Projekt /treść/ umowy jaka będzie zawarta z Zamawiającym na realizację zamówienia przez wykonawcę w przypadku udzielenia zamówienia. Integralną częścią umowy powinien być dołączony do umowy harmonogram spłaty kredytu zawierający prognozowaną do zapłacenia kwotę odsetek i marży bankowej. 2.       Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnieniem postępowania. Uzupełnione oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowaną usługę wymagań określonych w SIWZ nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia. 3.       Dokumenty załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów załączonych do oferty. 4.       Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 5.       Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez Wykonawcę. 6.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt a,b składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio ; a ) że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 7.       Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.   SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.       IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl. W wersji papierowej specyfikacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego u osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcami. Kserokopię SIWZ można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie. IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:         Oferty winny być złożone w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, w Sekretariacie pokój nr 18 w terminie do dnia 21 września 2009 r. do godz.12:00. IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 1. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31 sierpnia 2009 r. pod numerem: 299482-2009  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie dot. przetargu.pdf (PDF, 49.20Kb) 2009-08-31 18:50:32 561

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Specyfikacja Istotnych WarunkA w ZamA wienia.pdf (PDF, 139.37Kb) 2009-08-31 18:50:32 229

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OdpowiedAo na zapytanie jednego z oferentA w z dn. 03.09.2009r..pdf (PDF, 35.40Kb) 2009-09-03 12:52:38 591
OdpowiedAo na zapytania jednego z oferentow z dnia 07.09.2009.pdf (PDF, 25.83Kb) 2009-09-07 16:23:44 535
Sprawozdanie budA etowe Rb-27S za 2007r..rar (RAR, 6.01Mb) 2009-08-31 20:49:25 886
Sprawozdanie budA etowe Rb-28S za 2007r..rar (RAR, 7.47Mb) 2009-08-31 20:57:32 520
Infromacja o stanie zobowiA zaA z tytuA u kredytA w dA ugoterminowych Gminy Lipiany na dzieA 31.08.2009r..pdf (PDF, 29.61Kb) 2009-08-31 21:52:01 571
Informacja dodatkowa - UchwaA a Rady Miejskiej w Lipianach w sprawie absolutorium dla Burmistrza Lipian za rok 2007.pdf (PDF, 165.04Kb) 2009-09-03 12:16:11 565
Informacje dla oferenta - Bilans z wykonania budA etu gminy Lipiany za rok 2007, 2008.rar (RAR, 604.82Kb) 2009-09-02 08:43:19 549
Informacje dla oferenta-Sprawozdanie z wykonania budA etu za rok 2007.rar (RAR, 300.60Kb) 2009-08-31 21:57:28 518
Informacje dodatkowe - UchwaA y RIO w sprawie wydania opinii dot. sprawozdania Burmistrza z wykonania budA etu za 2007, 2008.rar (RAR, 1.13Mb) 2009-09-03 12:17:12 542
Sprawozdania budA etowe za 2007r.rar (RAR, 1.33Mb) 2009-08-31 20:40:42 559
Informacje dla oferenta- Sprawozdanie z wykonania budA etu za rok 2008.rar (RAR, 658.03Kb) 2009-08-31 21:58:40 512
Sprawozdania budA etowe za 2008r..rar (RAR, 6.48Mb) 2009-08-31 21:04:51 588
UchwaA a w sprawie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Lipian za rok 2008.pdf (PDF, 26.56Kb) 2009-08-31 22:05:44 575
Informacja o przebiegu wykonania budA etu gminy za I pA A rocze 2009r..rar (RAR, 465.48Kb) 2009-09-01 14:45:20 513
Informacje dla oferenta - prognoza dA ugu na lata budA et 2009 -2024 (kredyt 2009).pdf (PDF, 54.72Kb) 2009-09-02 08:44:29 596
Opinia RIO o budA ecie gminy na 2009r..pdf (PDF, 1.10Mb) 2009-08-31 22:17:33 579
Opinia RIO w sprawie prognozy dA ugu publicznego do budA etu na rok 2009..pdf (PDF, 797.88Kb) 2009-08-31 22:18:44 668
Sprawozdania budA etowe za II kwartaA 2009r..rar (RAR, 5.38Mb) 2009-08-31 21:11:25 583
UchwaA a RIO w sprawie wydania opinii o przedA oA onej przez Burmistrza Lipian informacji o przebiegu wykonania budA etu za I p. 2009r..pdf (PDF, 636.60Kb) 2009-09-14 10:35:30 545
UchwaA a w sprawie uchwalenia budA etu na rok 2009.rar (RAR, 95.40Kb) 2009-08-31 22:05:13 557
Wykaz zadan planowanych do finas.z kredytu 2009.pdf (PDF, 29.87Kb) 2009-08-31 21:51:01 551
Informacja dla oferenta- opinia RIO w sprawie moA liowA ci spA aty kredytu zaciA gniA tego przez GminA Lipiany.pdf (PDF, 562.37Kb) 2009-09-02 10:30:09 585
Informacja dodatkowa - Dokumenty, zaA wiadczenia.pdf (PDF, 756.60Kb) 2009-09-03 11:45:07 557
Informacja dodatkowa - INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO.pdf (PDF, 294.62Kb) 2009-09-03 12:20:09 573
Informacje dla oferenta - UchwaA a w sprawie zaciA gniecia kredytu.pdf (PDF, 32.28Kb) 2009-09-01 14:44:05 534
Informacje dodatkowe - ZaA wiadczenia z ZUS, UrzA du Skarbowego.rar (RAR, 620.68Kb) 2009-09-03 08:58:27 510
Odpowiedz na zapytanie jednego z oferentow.pdf (PDF, 26.08Kb) 2009-09-14 09:28:39 573
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIPIANY.pdf (PDF, 23.84Kb) 2009-08-31 21:50:35 590

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OGA OSZENIE o rozstygnieciu.pdf (PDF, 14.49Kb) 2009-09-24 14:06:57 550

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogloszenie.pdf (PDF, 14.11Kb) 2009-09-30 10:17:55 560

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
31 sie 2009

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
31 sie 2009, godz. 18:50

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
31 sie 2009, godz. 18:50