Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony na : "Wywóz nieczystości stałych z komunalnego zasobu mieszkaniowego miasta Lipiany"

Przejdź do załączników

Lipiany: Wywóz nieczystości stałych z komunalnego zasobu mieszkaniowego miasta Lipiany

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zakład Komunalny w Lipianach , ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-91 564 15 45, faks 0-91 564 15 45.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych z komunalnego zasobu mieszkaniowego miasta Lipiany.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu ochrony środowiska polegających na wywozie i unieszkodliwieniu nieczystości stałych z komunalnego zasobu mieszkaniowego miasta Lipiany. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.10.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktualne zezwolenie Burmistrza Lipian na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl, w wersji papierowej specyfikację można otrzymać w siedzibie zamawiającego ( biuro GZK w Lipianach Dorota Kukiel tel. 91 564 15 45 ) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faksem pisemnego wniosku o jej przekazanie. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć oświadczenia i dokumenty zgodnie z rozdziałem V Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zakład Komunalny, ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2009 godzina 12:00, miejsce: Gminny Zakład Komunalny w Lipianach, ul. Lipowa 4, 74-240 Lipiany.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

INFORMACJE DODATKOWE:

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.Listopada 2009r pod numerem 197131 – 2009.


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie do bip.pdf (PDF, 48.89Kb) 2009-11-04 13:16:27 668

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.pdf (PDF, 142.92Kb) 2009-11-04 13:16:27 263
UWAGA zmiany tresci SIWZ.pdf (PDF, 24.34Kb) 2009-11-09 12:37:08 208

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf (PDF, 27.56Kb) 2009-11-19 09:14:07 614

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o zawarciu umowy.pdf (PDF, 26.29Kb) 2009-12-11 12:07:04 583

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
04 lis 2009

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
04 lis 2009, godz. 13:16

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
04 lis 2009, godz. 13:16