Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony : "Przygotowanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Lipianach korzystających z pomocy dożywiania"

Przejdź do załączników

??? function redirectPage(link){ window.location = link; return false; };

Lipiany: Przygotowanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Lipianach korzystających z pomocy dożywania
Numer ogłoszenia: 117032 - 2010; data zamieszczenia: 27.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach , ul. Myśliborska 3, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 5641482, faks 91 5641482.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Ośrodek Pomocy Społecznej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Lipianach korzystających z pomocy dożywania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i podawanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Lipianach, korzystających z pomocy dożywiania . Posiłki: śniadanie i obiad powinny być przygotowywane i podawane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich i przerw w nauce ustalonych przez MEN. Podawanie posiłków winno się odbywać w pomieszczeniu stołówki Zespołu Szkół w Lipianach. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 328.056,7 PLN.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·                      Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·                III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                           Wykonywanie w okresie trzech lat przed data złożenia oferty , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie działalności gospodarczej z zakresu przygotowywania posiłków (prowadzenia restauracji, stołówki, baru lub punktu gastronomicznego przez okres minimum 6 miesięcy.

·                III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o                           Posiadanie przynajmniej przez jedną z osób wykonującej bezpośrednio prace przy przygotowywaniu posiłków wykształcenia gastronomicznego albo ukończony kurs z tego zakresu lub minimum3 miesiące stażu przy bezpośrednim przygotowywaniu posiłków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·                III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·                      wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·                      oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·                      opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·                III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·                      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·                      aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·                III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·                      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                      nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·                      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmianę umowy w przypadku gdy nastąpi: zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku absencji chorobowej uczniów objętych pomocą dożywiania, zmniejszenia lub zwiększenia uprawnionych do tej pomocy dzieci. Zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić ze względu na ograniczenie zakresu umowy i na skutek siły wyższej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: WWW.bip.lipiany.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 74-240 Lipiany ul. Myśliborska 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2010 godzina 12:00, miejsce: 74-240 Lipiany ul. Myśliborska 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogA oszenie.posiA ki.pdf (PDF, 44.41Kb) 2010-04-27 11:11:29 625

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ - posiA ki.pdf (PDF, 153.99Kb) 2010-04-27 11:11:29 303

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze oferty.pdf (PDF, 28.74Kb) 2010-05-10 13:37:00 578

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Korekta ogA oszenia o udz.zam..pdf (PDF, 37.18Kb) 2010-05-12 07:55:00 575
Publikacja OgA oszenia o udzieleniu zamA wienia w BZP.pdf (PDF, 46.02Kb) 2010-05-11 11:38:29 677

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
27 kwi 2010

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
27 kwi 2010, godz. 11:11

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
27 kwi 2010, godz. 11:11