Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony: "Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany"

Przejdź do załączników

GMINA   LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

 

 

tel./091/ 56 41 069      fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

 

 

„UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY LIPIANY”

/CPV 60113000-5/

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 września 2010 r.  do godz. 1200

w pok. nr 18 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1  74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 września  2010 r. o godz. 1215  w pok.  19 Urzędu Miejskiego               w Lipianach

 

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1   i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Tekst. jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr  223, poz. 1655 z późn. zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz wykonanie w okresie trzech lat od 30 czerwca 2007 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to  w tym okresie, min. dwóch zamówień z zakresu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości kredytu łącznie nie mniejszej niż 50 % wartości kredytu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie  w siedzibie zamawiającego (p. Krzysztof Walerowski tel 091/56 41 069 w. 114) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.bip.lipiany.pl.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 1.184.000,- zł PLN na sfinansowanie planowanego deficytu (wydatków inwestycyjnych i remontów) oraz rozchodów  Gminy Lipiany w  2010 r.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru oferty aukcji elektronicznej.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:      od dnia 30.09.2010 r. do dnia 30.09.2019 r.

Termin związania z ofertą:                                 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                 cena brutto oferty 100 %. 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o przetargu.pdf (PDF, 49.57Kb) 2010-08-09 06:32:38 596

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Informacja dla oferenta nr 1 - Bilans.rar (RAR, 786.90Kb) 2010-08-09 06:42:08 463
Informacja dodatkowa nr 1 - Dokumenty, zaA wiadczenia.pdf (PDF, 756.60Kb) 2010-08-09 10:25:50 550
Informacja dodatkowa nr 1.rar (RAR, 1.58Mb) 2010-08-20 11:53:14 349
Informacja dot. splaty kredytu bankowego w kwocie 1.184.000 zl.pdf (PDF, 48.35Kb) 2010-08-10 08:40:11 494
Informacja dla oferenta nr 2 - sprawozdania z wykonania budA etu.rar (RAR, 1.03Mb) 2010-08-09 06:43:01 462
Informacja dodatkowa nr 2- zaA wiadczenia o niezaleganiu.rar (RAR, 1.12Mb) 2010-08-09 10:26:35 473
Informacja dla oferenta nr 3- UchwaA a w sprawie uchwalenia budA etu na rok 2010.rar (RAR, 1.01Mb) 2010-08-09 06:46:09 466
Informacja dodatkowa nr 3- INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNLANEGO 2010 NA DZIEA 30 CZERWCA 2010R..pdf (PDF, 219.41Kb) 2010-08-09 10:27:06 480
Informacja dla oferenta nr 4- uchwaA a o udzielenie absolutorium za 2009 r..pdf (PDF, 159.67Kb) 2010-08-09 06:48:08 468
Informacja dla oferenta nr 5- uchwala o zaciagnieciu kredytu.pdf (PDF, 177.33Kb) 2010-08-09 06:49:48 469
Informacja dla oferenta nr 6a,b,c,d -Uchwaly RIO.rar (RAR, 3.07Mb) 2010-08-09 06:55:52 502
Informacja dla oferenta nr 7- WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIPIANY.pdf (PDF, 15.31Kb) 2010-08-09 07:03:58 465
Informacja dla oferenta- sprawozdania budA etowe Rb-28 S za 2008r..rar (RAR, 3.97Mb) 2010-08-09 08:25:10 466
Informacja dla oferenta - sprawozdanie budzetowe Rb- 28S za 2009 r..rar (RAR, 4.21Mb) 2010-08-09 08:35:07 487
Informacja dla oferenta-sprawozdanie budzetowe- Rb-28S za I p. 2010.rar (RAR, 3.82Mb) 2010-08-09 08:43:57 452
Informacja dla oferenta - Wykaz kredytow dlugoterminowych na dzien 31 lipca 2010r..pdf (PDF, 21.83Kb) 2010-08-09 12:22:51 486
INFORMACJA- wykaz kredytA w dA ugoterminowych na dzieA kredyty 31.12.2009.pdf (PDF, 22.85Kb) 2010-08-10 08:19:13 481
Informacja dla oferenta- sprawozdania budA etowe za 2008r- Rb N, Rb-Z, RB-NDS, Rb 27S.rar (RAR, 2.50Mb) 2010-08-09 08:22:55 471
Informacja dla oferenta- sprawozdania budzetowe 2009r.- Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S.rar (RAR, 2.74Mb) 2010-08-09 08:29:48 459
Informacja - UchwaA a RIO w sprawie wydania opinii dot. wniosku Komisji Rewizyjnej R.M. w Lipianach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Lipian absolutorium z tytuA u wykonania budA etu na 2009r..pdf (PDF, 403.01Kb) 2010-08-10 08:42:34 505
Informacja dla oferenta- sprawozdania budzetowe I p. 2010- Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS,Rb-27S.rar (RAR, 2.57Mb) 2010-08-09 08:41:08 456
Informacja dla oferenta - Wykaz zadaA planowanych do finas.z kredytu 2010 r..pdf (PDF, 22.58Kb) 2010-08-10 08:17:42 448
Specyfikacja 2010.pdf (PDF, 131.61Kb) 2010-08-09 06:35:29 499
Informacja - uchwaA a RIO w sprawie wydania opinii o moA liwoA ciach sfinansowania wydatkA w i rozchodA w -.pdf (PDF, 537.00Kb) 2010-08-10 08:41:06 474

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OdpowiedA na zapytanie jednego z oferentA w z dn. 20-08-2010.pdf (PDF, 40.50Kb) 2010-08-20 12:34:28 664

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 25.93Kb) 2010-09-15 13:44:25 565

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiadomienie o zawarciu umowy.pdf (PDF, 22.65Kb) 2010-09-29 10:04:59 584

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
09 sie 2010

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
09 sie 2010, godz. 06:32

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
09 sie 2010, godz. 06:32