Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przygotowanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Lipianach korzystających z pomocy dożywiania

Przejdź do załączników

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

tel./091/ 56 41 069 fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

PRZYGOTOWANIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

W LIPIANACH KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY DOŻYWIANIA

/CPV 55524000-9/

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 kwiecień 2007r do godz. 1200

w pok. nr 21 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1 74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 kwiecień 2007r o godz. 1300 w pok. 22 Urzędu Miejskiego w Lipianach

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r., nr 19, poz. 177 z poź. zmianami/.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz:

  • wykonywanie w okresie trzech lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, działalności gospodarczej z zakresu przygotowywania posiłków (prowadzenie restauracji, stołówki, baru lub punktu gastronomicznego) przez okres minimum sześciu miesięcy,

  • posiadanie przynajmniej przez jedną z osób wykonującej bezpośrednio prace przy przygotowywaniu posiłków wykształcenia gastronomicznego albo ukończony kurs z tego zakresu lub min. 3 m-ce stażu przy bezpośrednim przygotowywaniu posiłków,

- posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl W wersji papierowej specyfikację można otrzymać w siedzibie zamawiającego (pok.15 p. Henryk Kicka tel 091/56 41 069 w. 106) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie.

Cena specyfikacji w wersji papierowej 12,20 zł brutto.

Pisemny wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

 

Przedmiotem zamówienia jest gotowanie i podawanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół w Lipianach korzystających z pomocy dożywiania. Posiłki, śniadanie i obiad, powinny być przygotowywane i podawane w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji letnich i przerw w nauce ustalonych przez MEN. Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 222.082,05 zł PLN Podawanie posiłków powinno odbywać się pomieszczeniu stołówki Zespołu Szkół w Lipianach. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru najkorzystniejszej oferty aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub składania ofert częściowych.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.09.2007r do dnia 30.06.2010r

Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto śniadania 90 %; obiadu 10%. 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Ogl o przet-do pobrania.pdf (PDF, 27.92Kb) 2007-04-11 12:05:20 594

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Posilki-SIWZ.pdf (PDF, 187.76Kb) 2007-04-11 12:05:20 374

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zm-tr-siwz.pdf (PDF, 23.11Kb) 2007-04-12 14:36:02 571

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zaw-wyb-ofer.pdf (PDF, 12.99Kb) 2007-04-23 11:20:15 593

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
11 kwi 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
11 kwi 2007, godz. 12:05

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
11 kwi 2007, godz. 12:05