Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Remont budynku zaplecza socjalnego boisk sportowych oraz budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu-Orlik 2012 w Lipianach

Przejdź do załączników

Remont budynku zaplecza socjalnego boisk sportowych oraz budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu  – Orlik 2012 w Lipianach

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.       1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany,   woj. Zachodniopomorskie, tel. 091 564-10-69

II.    Adres strony internetowej zamawiającego:  www.lipiany.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku zaplecza socjalnego boisk sportowych oraz budowa pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach programu  – Orlik 2012 w Lipianach

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Remont budynku zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z budową pochylni dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku. Po wykonaniu niezbędnych prac remontowych przewiduje się wykorzystanie parteru istniejącego budynku dla obsługi  zespołu boisk „Orlik-2012”.

1.      W ramach inwestycji przewiduje się również:

a)      wymianę istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbestowych na pokrycie z blachy dachówkowej,

b)     wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV,

c)      adaptacja pomieszczenia „WC ogólnodostępnego” dla potrzeb osób niepełnosprawnych,

d)     malowanie wewnętrzne,

e)      malowanie elewacji.

Uwaga: Rozbiórkę pokrycia dachu Wykonawca wykona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 1998 r. w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów posiadających azbest.

Utylizację płyt azbestowych należy przeprowadzić w wyspecjalizowanym zakładzie  i uzyskać stosowne zaświadczenie. Zamawiający zobowiązuje się pokryć koszt utylizacji, wobec czego Faktura VAT za tę usługę winna zostać wystawiona bezpośrednio na Zamawiającego.

 

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 90.65.00.00-8   

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009 r.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

1.      Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2 600,00 zł. (słownie: dwa tysiące sześćset złotych).

2.      Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków:

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.      W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 2) Spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy.

2.      Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez analizę dokumentów złożonych przez Wykonawców, a wymaganych na podstawie SIWZ.

WYMAGANE OŚWIADCZENIA

1.      Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, 2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

1.      Od Wykonawcy przystępującego do postępowania wymagane jest przedstawienie niżej wymienionych dokumentów:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji    działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.       Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone na druku, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

3.       Wykaz wykonanych zamówień w okresie pięciu lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, wykonał z należytą starannością minimum   trzy roboty z zakresu budowy, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych. Wartość wykazanej roboty nie może być mniejsza niż 50%  ceny składanej oferty i będzie to potwierdzone pozytywnymi referencjami przez Zamawiających, (zał. Nr 3 do SIWZ)

4.       Wykaz personelu przewidzianego do realizacji zamówienia, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

5.       Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

6.       Decyzję Starosty Pyrzyckiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w trakcie prowadzenia robót remontowo-budowlanych związanych z usuwaniem azbestu.

7.       Formularz cenowy wg. załącznika nr 5 do SIWZ.

8.       Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. 8 pkt. 2  i 3.

9.       Dowód wniesienia wadium.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Lipianach, ul. Plac Wolności 1, w pokoju nr 15. Kserokopię projektu, STWiOR i przedmiaru mogą być przesłane dla Wykonawców, którzy uiszczą opłatę za koszt powielania i oprawy w wysokości 200 zł.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11. 1.Oferty winny być złożone w Urzędzie Miejskim w Lipianach, ul. Plac Wolności 1, w Sekretariacie pokój nr 18 w terminie do dnia 11 sierpnia 2009 r. do godz.10:00..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

3. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 lipca  2009 r. pod numerem: 247528-2009


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OgA oszenie.pdf (PDF, 45.00Kb) 2009-07-21 15:21:41 587

SWZ

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie.doc (DOC, 22.50Kb) 2009-08-21 14:02:56 566

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o zawarciu umowy.doc (DOC, 20.00Kb) 2009-10-20 13:29:54 537

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
21 lip 2009

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
21 lip 2009, godz. 15:21

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
21 lip 2009, godz. 15:21