Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony na "Odbudowa Budynku Mieszkalnego Nr 13 Usytuowanego przy ulicy Kościuszki w Lipianach "

Przejdź do załączników

GMINA LIPIANY

Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

tel./091/ 56 41 069 fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

„ODBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 13

USYTUOWANEGO PRZY ULICY KOŚCIUSZKI W LIPIANACH”

/CPV 45211100-0/

Oferty należy składać w terminie do dnia 11 lipca 2007r do godz. 1200

w sekretariacie Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1 74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.07.2007r o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Lipianach

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004r., nr 19, poz. 177 z póź. zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz:

- zrealizowanie w okresie pięciu lat przed datą złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, min trzech robót z zakresu budowy, przebudowy lub remontu obiektów budowlanych o wartości nie mniejszej niż 50 % ceny oferty,

  • posiadanie przez kierownika budowy i kierowników robót branżowych uprawnień i ubezpieczeń wymaganych prawem budowlanym,

  • dysponowanie środkami finansowymi w wielkości niemniejszej niż 75% ceny oferty,

  • posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która jest zamieszczona w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.bip.lipiany.pl W wersji papierowej specyfikację można otrzymać do dnia 05.07.2007r w siedzibie zamawiającego (pok. 15 p. Henryk Kicka tel 091/56 41 069 w. 106) albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie. Cena specyfikacji 24,40 zł brutto. Cena specyfikacji nie obejmuje kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót. Pisemny wniosek powinien zawierać informacje niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz zobowiązanie do zapłaty uzgodnionych kosztów powielenia i oprawy projektu budowlanego, specyfikacji technicznych i przedmiaru robót. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane, elektryczne, instalacyjne /wod.-kan. i c.o./ oraz budowa i przebudowa części dachu. Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wartość zamówienia została ustalona na kwotę 404.995,34 zł PLN.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych.

Udział w postępowaniu nie wymaga wpłaty wadium.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru najkorzystniejszej oferty aukcji elektronicznej.

 

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: w ciągu 210 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy wykonawczej.

Termin związania z ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena brutto oferty 100 %.

Lipiany 04.06.2007r.

 

 

 

 


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Og . o przet. rob. budowl..pdf (PDF, 30.61Kb) 2007-06-05 13:33:21 577

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Architektura.part01.exe (EXE, 878.91Kb) 2007-06-06 11:01:09 350
Architektura.part01.rar (RAR, 830.90Kb) 2007-06-11 12:24:59 312
Architektura.part02.rar (RAR, 878.91Kb) 2007-06-06 14:14:56 301
Architektura.part03.rar (RAR, 878.91Kb) 2007-06-06 11:04:27 315
Architektura.part04.rar (RAR, 878.91Kb) 2007-06-06 11:06:03 296
Architektura.part05.rar (RAR, 878.91Kb) 2007-06-06 13:03:27 285
Architektura.part06.rar (RAR, 878.91Kb) 2007-06-06 13:06:23 294
Architektura.part07.rar (RAR, 878.91Kb) 2007-06-06 13:10:18 283
Architektura.part08.rar (RAR, 878.91Kb) 2007-06-06 13:13:21 285
Architektura.part09.rar (RAR, 878.91Kb) 2007-06-06 13:14:57 295
Architektura.part10.rar (RAR, 878.91Kb) 2007-06-06 13:17:17 321
Architektura.part11.rar (RAR, 878.91Kb) 2007-06-06 13:21:37 301
Architektura.part12.rar (RAR, 878.91Kb) 2007-06-06 13:23:45 292
Architektura.part13.rar (RAR, 878.91Kb) 2007-06-06 13:25:14 303
Architektura.part14.rar (RAR, 878.91Kb) 2007-06-06 13:27:06 313
Architektura.part15.rar (RAR, 776.96Kb) 2007-06-06 13:28:23 295
Inst. elektrycz.pdf (PDF, 791.36Kb) 2007-06-05 14:33:57 1001
Inst. sanitarne.PDF (PDF, 3.13Mb) 2007-06-05 14:32:17 8253
Konstrukcja.PDF (PDF, 1.51Mb) 2007-06-05 14:26:26 4194
Przedm. roboty budowl..pdf (PDF, 1.18Mb) 2007-06-05 14:03:22 319
Przedm.roboty elektr..pdf (PDF, 937.96Kb) 2007-06-05 13:54:25 463
Przed. roboty wod-kan..pdf (PDF, 735.70Kb) 2007-06-05 14:00:16 317
SIWZ.pdf (PDF, 262.82Kb) 2007-06-05 13:33:21 345
Spec. techn. rob. wod-kan..pdf (PDF, 2.70Mb) 2007-06-05 14:22:59 289
Spec. tech. rob. budowl..pdf (PDF, 3.56Mb) 2007-06-05 14:11:01 293
Spec. tech. rob. elektr..pdf (PDF, 2.12Mb) 2007-06-05 14:16:44 339

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Wyja nienia i modyfikacje.doc (DOC, 19.50Kb) 2007-06-06 15:19:32 553
Wyja nienia i modyfikacje UWAGA.doc (DOC, 20.00Kb) 2007-06-06 14:50:38 553
Zm-tr-siwz.pdf (PDF, 45.85Kb) 2007-06-11 12:14:37 618

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zaw-wyb-ofer.pdf (PDF, 18.12Kb) 2007-07-31 10:59:39 532

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
05 cze 2007

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
05 cze 2007, godz. 11:00

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
05 cze 2007, godz. 11:00