Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Udzielenie kredytu bankowego dla Gminy Lipiany na lata 2011-2021 - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Przejdź do załączników

 

GMINA   LIPIANY       

 Plac Wolności 1

74-240 LIPIANY

 

 

tel./091/ 56 41 069      fax /091/ 56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na:

  

„UDZIELENIE KREDYTU BANKOWEGO DLA GMINY LIPIANY”

/CPV 66113000/

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 sierpnia  2011 r.  do godz. 1200

w pok. nr 18 /sekretariat/ Urzędu Miejskiego Plac Wolności 1  74-240 Lipiany

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 sierpnia  2011 r. o godz. 1215  w pok.  19 Urzędu Miejskiego    w Lipianach

 

O udzielenie zamówienia mogą  ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art. 22 ust. 1   i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Tekst. jedn. Dz. U. z 2007 r., Nr  223, poz. 1655 z późn. zmianami/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest spełnienie warunków ustawowych oraz wykonaniew okresie trzech lat od 30 czerwca 2008 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to  w tym okresie, min. dwóch zamówień z zakresu będącego przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości kredytu łącznie nie mniejszej niż 50 % wartości kredytu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu zgodnie z zasadami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać bezpłatnie  w siedzibie zamawiającego (p. Krzysztof Walerowski tel. 91/56 41 069 w. 114)albo pocztą po złożeniu lub przesłaniu faxem pisemnego wniosku o jej przekazanie. Termin osobistego odbioru specyfikacji istotnych warunków zamówienia w siedzibie zamawiającego należy uzgodnić telefonicznie.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest również udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem internetowym www.bip.lipiany.pl.

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w wysokości 2.080.000,- zł PLN (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) na sfinansowanie planowanego deficytu, wydatków inwestycyjnych  oraz rozchodów  Gminy Lipiany w  2011 r.

Szczegółowy opis i zakres zamówienia został podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych lub częściowych oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów lub zastosować do wyboru oferty aukcji elektronicznej.

Udział w postępowaniu wymaga wpłaty wadium w wysokości 10.000 PLN

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:      od dnia 01.09.2011 r. do dnia 30.11.2021 r.

Termin związania z ofertą:                                 60 dni od terminu składania ofert.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:                 cena brutto oferty 100 %.

 

Ogłoszenie opublikowano w dniu 15.07.2011r. w  Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich pod numerem 223012-2011

Ogłoszenie umieszczono w dniu 15.07.2011 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 202562-2011


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
223012 2011.pl ts.pdf (PDF, 163.50Kb) 2011-07-15 15:38:52 594
228397 2011.pl ts.pdf (PDF, 76.55Kb) 2011-07-21 12:08:59 573
zmiana ogloszenia.mht (MHT, 16.19Kb) 2011-07-18 10:41:52 561

SWZ

Odwołania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
przedluzenie terminu-kredyt.pdf (PDF, 14.33Kb) 2011-08-17 14:51:34 601

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
zawiad. o wyb.oferty.pdf (PDF, 25.43Kb) 2011-08-29 14:41:02 632

Udzielenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ogloszenie o udzieleniu zamowienia.PDF (PDF, 1.27Mb) 2011-09-01 14:33:02 658

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
15 lip 2011

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
15 lip 2011, godz. 15:38

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
15 lip 2011, godz. 15:38