Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania " Budowa hali rekreacyjno-sportowej przy ul. Kopernika w Lipianach wraz z urządzeniami budowlanymi, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem techniczno-sportowym hali" zgodnie z założeniami techniczno-funkcjonalnymi

Przejdź do załączników

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Lipiany

Plac Wolności 1

74-240 Lipiany

 

tel. /091/56 41 069     fax: /091/56 41 385

 

zaprasza do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, tekst jednolity) na:

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania: „Budowa hali rekreacyjno-sportowej przy ul. Kopernika w Lipianach wraz z urządzeniami budowlanymi, zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem techniczno-sportowym hali” zgodnie z założeniami techniczno-funkcjonalnymi.

 

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 74222000-1, 74232000-4

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 09 maja 2008r. do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 maja 2008r. o godz.12:15 w Sali konferencyjnej pok. Nr 19 Urzędu Miejskiego w Lipianach.

 

W przetargu nieograniczonym mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, tekst jednolity) oraz spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Warunki, których spełnienie wymagane jest od Wykonawców:

- Oferent składający ofertę musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi i prowadzić działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem.

- Oferent składający ofertę musi nie zalegać z opłatami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz do Urzędu Skarbowego.

- Oferent musi dysponować wiedzą i doświadczeniem do wykonania niniejszego zamówienia tj. projektował w ciągu ostatnich 3 lat (lata 2005 - 2007) minimum 2 zadanie inwestycyjne o zakresie odpowiadającym charakterem i złożonością przedmiotowi zamówienia.

- Oferent musi dysponować wykwalifikowanym personelem z odpowiednimi uprawnieniami wynikającymi z prawa budowlanego do realizacji zamówienia – osoby uprawnione do sporządzania i sprawdzania projektów budowlanych o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych, instalacji elektrycznej, gazowej, wentylacji.

- Oferent musi znajdować się w sytuacji finansowej gwarantującej realizację zamówienia,

- Oferent musi przyjąć obowiązki określone w projekcie umowy.

 

Na spełnienie powyższych warunków wymagane są oświadczenia oferenta i zaświadczenia ( załączniki do SIWZ)

 

 

    Zakres prac obejmuje wykonanie:

 

1.      Projekty budowlano – wykonawcze, część architektoniczna i konstrukcyjna - sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami). - 5 egz. plus wersja elektroniczna

 1. Projekty budowlano - wykonawcze, branże sanitarne: instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania, instalacja wentylacji mechanicznej.
 2. Projekt budowlano-wykonawczy, część elektryczna - sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna.
 3. Projekt budowlano - wykonawczy zewnętrznej sieci wodociągowej, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna.
 4. Projekt budowlano - wykonawczy zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna.
 5. Projekt budowlano - wykonawczy sieci energetycznej i oświetlenia terenu, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami - 5 egz. plus wersja elektroniczna.
 6. Kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych branż po 2 kpl. sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
 7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 3 kpl oraz 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami).
 8. Przedmiary robót - 3 kpl. plus 1 kpl. w wersji elektronicznej sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 roku z późniejszymi zmianami).
 9. Uzgodnienia z właścicielami terenów (między innymi w zakresie tras przebiegu sieci).
 10. Uzgodnienia branżowe dokumentacji.
 11. Przygotowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
 12. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
 13. Uzyskanie wszelkich uzgodnień, warunków przyłączenia do sieci.
 14. Uzyskanie pozwolenia na budowę.

 

Wersja elektroniczna winna być zapisana w PDF.

Kod przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 74222000-1, 74232000-4

 

Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest w ramach wykonania przedmiotu umowy, wykonać na własny koszt wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy czynności i roboty, takie jak: uzgodnienia, wystąpienie i uzyskanie warunków przyłączenia do sieci od właścicieli poszczególnych sieci, sprawdzenia, dojazdy itp. – celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Termin realizacji zamówienia:

            sześć miesięcy od daty podpisania umowy. 

          Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Albertyna Zalewska-Iwanow i Elżbieta Pietkiewicz, tel. 091/56 41 069.

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art.67 ust1, pkt.6, stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

 

Wadium –  2.000,00 zł.

 

Kryteria oceny ofert:

1. Cena – waga: 80%

2. Wartość realizacji projektowanej inwestycji – waga:10%

3. Koszty eksploatacji – koszt 1 m3 ciepłej wody użytkowej (cwu), waga: 5%

4. Koszty eksploatacji – koszt energii cieplnej (co) ogrzania 1 m3 (kubatury) obiektu, waga: 5%

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej: www.bip.lipiany.pl

          Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 15, tel. 091/56 41 069, w poniedziałki w godz. od 800 do 1600 i od wtorku do piątku w godz. od 700 do 1500 – bezpłatnie.

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

                                       

                                                                                                               Burmistrz Lipian

                                       

                                                                                                                                   Krzysztof  Ireneusz  Boguszewski


Załączniki do pobrania

Ogłoszenie zamówienia

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
O G O S Z E N I E.pdf (PDF, 44.52Kb) 2008-04-22 11:08:43 629

SWZ

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
ZAWIADOMIENIE.pdf (PDF, 16.51Kb) 2008-06-25 12:14:53 630

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
22 kwi 2008

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
22 kwi 2008, godz. 11:08

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
22 kwi 2008, godz. 11:08