Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Lipianach

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Budowa hali rekreacyjno-sportowej w Lipianach z finansowaniem inwestycji przez okres 10 lat UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA

Przejdź do załączników
BUDOWA HALI REKREACYJNO-SPORTOWEJ W LIPIANACH Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI PRZEZ OKRES 10 LAT

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.   SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany, Plac Wolności 1 , 74-240 Lipiany Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipiany.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.   SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA HALI REKREACYJNO-SPORTOWEJ W LIPIANACH Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI PRZEZ OKRES 10 LAT. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i umożliwienie Zamawiającemu spłaty wykonanych robót budowlanych przez okres 120 miesięcy licząc od daty wystawienia pierwszej faktury. 2.       Spłata wykonanych robót budowlanych będzie realizowana w oparciu o wykup wierzytelności. 3.       Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na wykup wierzytelności. Wykonawca podpisze umowę o wykup wierzytelności z bankiem wskazanym w swojej ofercie nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania umowy o zamówienie publiczne z Zamawiającym. Umowa dotycząca wykupu wierzytelności będzie umową dwustronną (zawieraną pomiędzy Wykonawcą i bankiem). Zamawiający nie przewiduje zawierania trójstronnej umowy o wykup wierzytelności. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.21.22.25-9. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.   SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: 1.       Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy). 2.       Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu, 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 3) Gwarancjach bankowych, 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.   III.2) WARUNKI UDZIAŁU Opis warunków udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków, dokumenty potwierdzające spełnienie warunków: OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1.       W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy: 1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 2) Spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 2.       Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez analizę dokumentów złożonych przez Wykonawców, a wymaganych na podstawie SIWZ. WYMAGANE OŚWIADCZENIA 1.       Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, 2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 2.       Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, DOKUMENTY SKŁADANE NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW 1.       Od Wykonawcy przystępującego do postępowania wymagane jest przedstawienie niżej wymienionych dokumentów: 1)       Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)       Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3)       Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponować lub przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia: Funkcja: Kierownik budowy. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. Funkcja: Kierownik robót wodociągowych i kanalizacyjnych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Funkcja: Kierownik robót elektrycznych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Funkcja: Kierownik robót instalacyjnych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych. Funkcja: Kierownik robót drogowych. Wymagane uprawnienia: Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy dołączyć wykaz osób oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez ww osoby wymaganych uprawnień budowlanych. Oprócz dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień należy także dołączyć zaświadczenie potwierdzające przynależność wskazanej osoby do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz dowód obowiązkowego ubezpieczenia poszczególnych osób - załącznik nr 3, 4)       Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik nr 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się zrealizowaniem co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu hali sportowej, rekreacyjno-sportowej bądź sportowo-widowiskowej. Wartość wykazanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 4.000.000,00 zł brutto. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należytą realizację wykazanych robót. 5)       Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości minimum 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy) - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 6)       Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion). 2.       Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, w punktach: 1) i 2) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1)       Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)       Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3.       Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4.       Pozostałe dokumenty załączane do oferty: 1)       Dowód wniesienia wadium, 2)       Dokument potwierdzający prawo wykupu wierzytelności tj. promesa Banku lub umowa pomiędzy Bankiem, a Wykonawcą lub zaświadczenie Banku, świadczące o wykupie wierzytelności przez ten Bank. Ww. dokumenty nie mogą mieć charakteru intencyjnego. Dokument musi jednoznacznie wskazywać na zobowiązanie Banku do wykupu wierzytelności objętej niniejszym zamówieniem. 3)       Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót opracowany zgodnie z wytycznymi określonymi w rozdziale III pkt. 7 oraz wymaganymi terminami realizacji robót budowlanych wskazanymi w rozdziale II Instrukcji Dla Wykonawców   SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.   IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.   IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipiany.pl. W wersji papierowej specyfikacja jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego u osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcami. Kserokopie przedmiotowego projektu, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru oraz przedmiaru robót mogą być przesłane dla Wykonawców, którzy uiszczą opłatę za koszt powielania i oprawy w wysokości 500 zł.   IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2009 do godziny 10:00. Oferty winny być złożone w Urzędzie Miejskim w Lipianach, Plac Wolności 1, w Sekretariacie pokój nr 18 w terminie do dnia 16 lipca 2009 r. do godz.10:00. IV.3.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.3.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający wymaga by roboty budowlane polegające na palowaniu i budowie fundamentów zakończyły się do dnia 30 listopada 2009 r. Zakończenie całości robot budowlanych określa się na dzień 31 grudnia 2010 r. 2. Roboty budowlane mogą być finansowane z Narodowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  i środków europejskich w ramach funduszu INTERREG IVA. 3. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 czerwca 2009 r. pod numerem: 209092-2009.  

Załączniki do pobrania

SWZ

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
SIWZ po zmianach 060709.pdf (PDF, 556.90Kb) 2009-07-07 07:38:15 289
SIWZ budowa Hali w Lipianach 240609.pdf (PDF, 560.05Kb) 2009-06-25 17:33:19 326
Dokuemntacja projektowa Proj.bud.drog. Zagospodarowanie Terenu.rar (RAR, 1.65Mb) 2009-06-25 19:21:05 278
Dokuemntacja projektowa Proj.bud.drog.zjazd na dziaA ke Zagospodarowanie Terenu.rar (RAR, 1.65Mb) 2009-06-25 19:24:28 262
Dokumentacja projektowa PR.bud.wyk.arch.-sanit.ZewnA trzne obiekty i urzA dzenia sportowe.rar (RAR, 4.53Mb) 2009-06-25 18:07:18 283
Dokumentacja projektowa Proj.bud.drog Opis techniczny zjazdu z drogi powiatowej.rar (RAR, 428.11Kb) 2009-06-25 19:22:12 251
Dokumentacja projektowa Proj.bud.drog.zjazd na dziaA kA Zjazd.rar (RAR, 428.11Kb) 2009-06-25 18:25:46 222
Dokumentacja projektowa Proj.bud.zew.siec.wodoc Siec wodociagowa z przyA aczem.rar (RAR, 2.32Mb) 2009-06-25 19:18:12 262
dokumentacja projektowa projekt wykonania sanitarnego cz. III.rar (RAR, 6.67Mb) 2009-06-25 19:12:12 289
dokumentacja projektowa projekt wykonania sanitarnego cz. II.rar (RAR, 6.62Mb) 2009-06-25 19:01:10 291
dokumentacja projektowa projekt wykonania sanitarnego cz.I.rar (RAR, 5.95Mb) 2009-06-25 18:53:04 348
Dokumentacja projektowa Projekt.wykon.elekt. Zalaczniki.rar (RAR, 2.37Mb) 2009-06-25 18:43:21 266
Dokumentacja projektowa Proj.wyk.architekt. projekt wykonawczy architektura hala cz IIIb.rar (RAR, 4.38Mb) 2009-06-25 20:48:00 269
Dokumentacja projektowa Proj.wyk.architekt projekt wykonawczy architektura hala cz II.rar (RAR, 7.47Mb) 2009-06-25 20:34:31 320
Dokumentacja projektowa Proj.wyk.architekt. projekt wykonawczy architektura hala cz. I.rar (RAR, 7.63Mb) 2009-06-25 19:50:40 292
Dokumentacja projektowa Proj.wyk.architekt. Projekt wykonawczy architektura hala cz. IVa.rar (RAR, 4.45Mb) 2009-06-25 20:55:44 335
Dokumentacja projektowa Proj.wyk.architekt. Projekt wykonawczy architektura hala cz. IVb.rar (RAR, 4.71Mb) 2009-06-25 21:10:26 316
Dokumentacja projektowa Proj.wyk.architekt. Projekt wykonawczy architektura hala cz. V.rar (RAR, 5.04Mb) 2009-06-25 21:17:03 308
Dokumentacja projektowa Proj.wyk.architekt Projket wykonawczy architektura hala cz. VI.rar (RAR, 4.49Mb) 2009-06-25 21:23:28 315
dokumentacja projektowa proj.wyk.konstr. cz. II.rar (RAR, 4.85Mb) 2009-06-25 18:01:36 277
dokumentacja projektowa proj.wyk.konstr.cz.I.rar (RAR, 2.97Mb) 2009-06-25 17:47:43 285
Dokumentacja projektowa Proj.wykon.elekt. Opis.rar (RAR, 971.38Kb) 2009-06-25 18:34:24 244
Dokumentacja projektowa Proj.wykon.elekt. RYSUNKI.rar (RAR, 4.54Mb) 2009-06-25 18:39:42 239
Dokumentacja projektowa Proj.wykon.sanit.siec.kanal. Siec kanalizacji deszczowej i sanitarnej.rar (RAR, 2.58Mb) 2009-06-25 19:36:03 259
Dokumentacj projektowa Proj.wyk.architekt. Projekt wykonawczy architektur hala cz. IIIa.rar (RAR, 4.19Mb) 2009-06-25 20:41:42 293
Dokumnetacja projektowa Proj.wyk.architek.-opis wykonawczy Lipiany.rar (RAR, 236.59Kb) 2009-06-25 19:39:24 279
Przedmiary robA t.rar (RAR, 502.24Kb) 2009-06-25 17:34:10 320
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBA T.rar (RAR, 642.93Kb) 2009-06-25 21:27:46 303

Wyjaśnienia i modyfikacje

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
OdpowiedAo nr 1 na zapytanie oferenta.doc (DOC, 21.00Kb) 2009-06-30 15:20:01 598
OdpowiedAo na zapytanie oferenta z dnia 08.07.2009.pdf (PDF, 34.88Kb) 2009-07-08 13:14:36 733
OdpowiedAo na zapytanie oferenta z dn. 09.07.2009.pdf (PDF, 27.31Kb) 2009-07-09 10:04:31 576
OdpowiedAo na zapytanie oferenta z dnia 14.07.2009r..pdf (PDF, 33.59Kb) 2009-07-14 10:19:44 616
OdpowiedAo na zapytanie oferenta z dn. 17.07.2009r..pdf (PDF, 34.19Kb) 2009-07-17 14:55:29 630
OdpowiedAo na zapytanie oferenta z dnia 20.07.2009r..pdf (PDF, 23.86Kb) 2009-07-20 10:48:07 554
Sprawozdanie budA etowe Rb-27S za 2007r..rar (RAR, 6.01Mb) 2009-07-07 12:17:40 594
Sprawozdanie budA etowe Rb-27S za 2008r..rar (RAR, 1.54Mb) 2009-07-07 12:21:22 585
Sprawozdanie budA etowe- Rb 27S za I kw. 2009.pdf (PDF, 2.25Mb) 2009-07-07 12:51:08 788
Sprawozdanie budA etowe Rb-28S za 2007r..rar (RAR, 7.47Mb) 2009-07-07 12:20:24 594
Sprawozdanie budA etowe Rb-28S za 2008r..rar (RAR, 3.97Mb) 2009-07-07 12:22:56 596
Sprawozdanie budA etowe Rb-28S za I kw. 2009r..rar (RAR, 3.51Mb) 2009-07-07 13:47:32 585
ZadA uA enie z tytuA u kredytuA w, poA yczek, wymietowanych papier.wartoA ci. i innych Gminy Lipiany na dzieA 30-06-2009.pdf (PDF, 20.38Kb) 2009-07-07 13:54:43 748
Informacje dodatkowe Sprawozdania budA etowe za 2007r.rar (RAR, 1.33Mb) 2009-07-06 11:00:20 585
Informacja dodatkowa Sprawozdanie z wykonania budA etu na rok 2008.rar (RAR, 658.03Kb) 2009-07-07 12:10:49 585
Informacje dodatkowe Sprawozdania budA etowe za 2008r.rar (RAR, 983.54Kb) 2009-07-06 11:01:38 546
Informacje dodatkowe Sprawozdania budA etowe za I kw 2009r.rar (RAR, 950.34Kb) 2009-07-06 11:02:33 564
prognoza dA ugu na lata budA et 2009 -2016 do budA etu.pdf (PDF, 43.76Kb) 2009-07-07 13:55:07 558
Informacja dodatkowa - Dokumenty wnioskowane przez oferentA w.pdf (PDF, 756.60Kb) 2009-07-08 09:56:18 612
Informacja dodatkowa - kompletne rysunki dot. odpowiedzi na zapytanie oferenta.rar (RAR, 6.75Mb) 2009-07-08 13:14:17 615
Informacja dodatkowa- Opinia Geotechniczna.pdf (PDF, 3.86Mb) 2009-07-08 09:25:20 789
Informacja dodatkowa UchwaA y Regionalnej Izby Obrachunkowej.rar (RAR, 3.48Mb) 2009-07-07 12:12:11 546
KOSZTORYSY W FORMACIE .ATH.rar (RAR, 127.72Kb) 2009-07-06 15:50:41 547
ODPOWIEDA NA ZAPYTANIE OFERENTA.pdf (PDF, 23.13Kb) 2009-07-07 13:55:25 678
Odpowiedz na zapytanie oferenta i zmiana treA ci SIWZ.pdf (PDF, 571.37Kb) 2009-07-06 15:49:27 757
Przedmiar - budynek.xls (XLS, 95.00Kb) 2009-06-30 15:20:18 570
Przedmiar-instalacje elektryczne.xls (XLS, 34.23Kb) 2009-06-30 15:21:40 562
Przedmiar - instalacje sanitarne.xls (XLS, 131.83Kb) 2009-06-30 15:20:40 563
Przedmiar - prace zewnetrzne.xls (XLS, 15.36Kb) 2009-06-30 15:21:20 603
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY LIPIANY.pdf (PDF, 15.32Kb) 2009-07-07 13:54:19 598
zmiana ogA oszenia o zamA wieniu.pdf (PDF, 15.92Kb) 2009-07-06 15:48:53 587

Wynik postępowania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Zawiadomienie o uniewaA nieniu postA powania.pdf (PDF, 21.81Kb) 2009-07-23 14:40:47 581

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agnieszka Kosiorek

Data wytworzenia:
25 cze 2009

Osoba dodająca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data publikacji:
25 cze 2009, godz. 17:33

Osoba aktualizująca informacje

Agnieszka Kosiorek

Data aktualizacji:
25 cze 2009, godz. 17:33